Forthcoming

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Özet Görüntüleme: 202 / PDF İndirme: 128

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Öğretmenlik, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmen adayları

Özet

Aday öğretmenlerin, mesleki çalışma hayatına başlamadan önce iyi koşullarda ve ortamlarda iyi bir eğitim görmeleri gerekmektedir. Özellikle öğretmenlerin meslekte teori ile birlikte mesleki bilgi ve beceriye de sahip olması önemlidir. Bu nedenle öğretmen adayları fakültelerde teori ile birlikte öğretmenlik uygulaması dersini de görmektedir.  Öğretmenlik uygulaması,  adaylarına, öğreticisi olacağı alanında ve öğretim kademesinde, sınıfta öğretmenlik yeteneği kazandıran ve seçili bir dersi veya dersleri programlı olarak öğretmesine imkan sağlayan, uygulama çalışmalarının müzakere edilip değerlendirme yapılan derstir.

      Betimsel tarama modelindeki bu araştırma, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasıyla ilgili görüşlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın hedef evrenini 2013-2014 eğitim- öğretim sezonunda Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. Sınıf düzeyinde ders alan 500 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, 2013-2014 eğitim- öğretim yılında Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıfta öğrenim gören 240 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu araştırma için Demircan (2007) tarafından geliştirilen ‘‘Öğrenci Görüşleri Anketi’’ kullanılmış. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının, ‘‘öğretmenlik uygulaması’’ dersinin ileride yapacakları öğretmenlik mesleği ile ilgili olumlu düşüncelerin beslenmesine katkı sağladığını belirtmişlerdir.

Referanslar

Aytaç, A. (2010). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında uygulama öğretim elemanlığının değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

Aytaçlı, B. (2012). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans programında yer alan okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bağcıoğlu, G. (1997). Genel, mesleki ve teknik eğitim fakültelerindeki öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüktaşkapu, S. (2004). Selçuk üniversitesi genel ve mesleki ve teknik eğitim fakültelerinde

öğretmenlik uygulaması dersinin hedeflerine ulaşma derecesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Coşkun, K. (2011). Öğretmenlik uygulaması I-II derslerinin özel eğitim zihin engelliler öğretmen adaylarının öz-yeterlilik algılamaları üzerindeki etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Çiğdem, H. (2012). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde blog aracılığı ile tuttukları günlüklerin yansıtıcı düşünme düzeylerine etkisi. Yayımlanmış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Demircan,C. (2007). okul deneyimi II dersine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği) . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2).

Gül, H. (2010). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Data Yayınları.

Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kılıç, I. (2007). Müzik öğretmenliği bilim dalı müzik öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin “özel öğretim yöntemleri” derslerinde kazandıkları yeterliklerin “öğretmenlik uygulaması’’nda kulanım açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kavuran, K., Kızar, O., & Kurt, Ö. (2023). Ortaöğretim 10. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 95–104.

Kızıloluk, H. (2013). Eğitimin toplumsal temelleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Koç, G. (1998). Öğretmenlik uygulaması dersinin gazi üniversitesi mesleki eğitim fakültesi

öğrencileri üzerindeki etkileri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

MEB Mevzuatı (1998). Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge. http // www. mevzuat.meb.gov.tr/html/102.html (Erişim tarihi: 01.08.14).

Özbal, A. F. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören öğretmen

adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinin hedeflerine ulaşma derecesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Paker, T. (2008). öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (23).

Yeşilyurt, E. (2010). Öğretmenlik uygulaması öğretim programının standart temelli ve ihtiyaca cevap verici modeller ışığında değerlendirilmesi. Yayımlanmış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Yıldız, M. A. (2012). Türkçe öğretmenliği lisans programında yer alan“öğretmenlik uygulaması” dersinin değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kilis.

Yılmaz, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması deneyimlerinin fen öğretimi öz yeterlik ve sınıf yönetimi inançlarına olan etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

İndir

Yayınlanmış

2023-11-09

Nasıl Atıf Yapılır

MEMDUHOĞLU, H. B., & TAN, S. (2023). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1–16. Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/40