Forthcoming

Öğrenci Devamsızlığı ve Etkileyen Faktörler


Özet Görüntüleme: 90 / PDF İndirme: 61

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Lise öğrencileri, Devamsızlık, Devamsızlık nedenleri

Özet

Okula devamsızlık, eğitim hakkını sınırlayan sürecin başlamasına ve hatta çocuğun okulu bırakmasına neden olabilir. Zorunlu eğitim çağındaki çocukların okula devamının sağlanması, eğitimdeki tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Okula devam sorununun ortadan kaldırılması için, devamsızlık ve okulu bırakmada sorumlu tüm kişilerin farkındalığının artırılması ve bu paydaşların ortaklaşa çalışarak devamsızlık nedenlerinin ortadan kaldırılması mümkündür.

Çocukların güvenli bir okul ortamında bulunmaları, okuldaki başarılarının yanı sıra dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korunmalarını sağlar. Öte yandan, okuldan uzak kalmak çocukların gelişimini tüm yönleriyle olumsuz etkilerken aynı zamanda uygun önleme ve müdahale programlarını zamanında karşılamalarını da zorlaştırmaktadır.

Okul çağındaki çocukların eğitimlerini tamamlamadan okuldan ayrılmalarını önlemek için önleyici müdahaleler geliştirilmelidir. Bu nedenle çocukları okuldan uzaklaştıran sebeplerin ortadan kaldırılması için detaylı çalışmalara ve işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve bu nedenleri ortadan kaldırmak için neler yapılabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lise öğrencileri, Devamsızlık, Devamsızlık nedenleri

Referanslar

Akça, V. (2006) “Fen Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Bilişsel, Duyuşsal ve Psiko-Motor Davranışlarına Devam-Devamsızlığın Etkisi” Kars Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi,

Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 129-142.

Ayaş, T. (2007) “Okullarda Yaygın Sorun Şiddet ve Zorbalık” İlköğretmen Dergisi 14. 114-119

Boyacı, A., Öz, Y. (2018). Ortaöğretimde Okul Terki ve Sosyal Sermaye: Nitel Bir Araştırma. Journal of Economy Cultureand Society, (58),67-89.

Claus, E., Hammer, M. (2001) “Anne, Ben Okula Gitmek İstemiyorum.” (Çev; Gürün İ).Rota Yayıncılık.

Demirtaş, H., Güneş, H. (2003)“Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü” Anı Yayıncılık.

Ensari, H. (2006)“ Yönetim ve Kalite” Morpa Yayınları.

Ertürk, S. (1972) Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Yelken Tepe Yayınları.

Esin, T. (2007) “Eğitim Ortamlarında Konfor Koşullarının Sağlanması ve Yalıtımı” http://www.egitisim.gen.tr/tr/index.php/arsiv/21-30/sayi-29-cesitleme-ocak-2011/830-ogrenci-devamsizliginin-nedenleri

Gökyer, N. (2012) Ortaöğretim Okullarındaki Devamsızlık Nedenlerine İlişkin Öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3), 915.

Hesapçıoğlu, M. (1984). Türkiye'de İnsangücü ve Eğitim Planlaması, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 127.

Hoşgörür V., Polat M., (2015) Ortaokul Öğrencilerinin Okula Devamsızlık Nedenleri (Söke İlçesi Örneği) MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1):25-42

İra, N., Çetin, T.G. ve Doğan, M. (2019). Örgütsel Etkililik ve Okul Terki. Turkish Turkish International Journal of Special Educationand Guidance & Counselling (TIJSEG)

Kablan, Z. (2009). Öğretmen adaylarının derse devamının öğrenme başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,25 (1), 129-142.

Kadı, Z. (2000). Adana İli Merkezindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sürekli Devamsızlık Nedenleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Küçüksüleymanoğlu, R. (2007) “ İlköğretim Örgütlerinde Stratejik Planlama Süreci: Bir Örnek Olay İncelemesi” Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 2(1).

MEB (2011). İlköğretim Okulları İçin Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY).

Oktay, A. (2007) “ Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim” İlköğretmen Dergisi s.6.

Özbaş, M. (2010). İlköğretim okullarında öğrenci devamsızlığının nedenleri. Eğitim ve Bilim, 35, (156), 32-44.

Özdemir S. (2010). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okulu Terk Etme Nedenleri ve Çözüm Önerileri Proje No: 107K453 Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Web Sitesinden Erişildi: http://gef-egitimbilimleriegitimyonetimi. gazi.edu.tr/posts/download?id=31921

Öztekin, Ö. (2013). “Lise öğrencilerinin devamsızlık nedenlerinin incelenmesi” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Özyürek, L. (1980) “ Derse Devamın Öğrenci Başarısına Etkisi” Eğitim Araştırmaları Dergisi 10,135-141

Pehlivan, Z. (2006). Resmi genel liselerde öğrenci devamsızlığı ve buna dönük okul yönetimi politikaları (Ankara İli Örneği),Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.

Silah, M. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Çeşitli Nedenler Arasından Süreksiz Durumluk Kaygısının Yeri ve Önemi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 10: 102-115.

Sümer, N. (2005) “Araştırma Teknikleri” Morpa Yayıncılık.

Şanlı, Ö. ( 2015 ). “Okula Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Devamsızlık Sebeplerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (55) , 161-177.

Şimşek, H. (2011). Lise öğrencilerinde okulu bırakma eğilimi ve nedenleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1, (2), 27-47.

Taş, A., Selvitopu, A., Bora, V., Demirkaya, Y. (2013). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Terk Nedenleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1551-1566.

Yıldız, M. & Şanlı Kula, K. (2012). Öğretmenlerin öğrenci devamsızlıkları hakkındaki görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32 (2), 19-28.

Yıldız, M. (2011). “İlköğretim okulu öğrencilerinin devamsızlık nedenlerinin araştırılması” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-04

Nasıl Atıf Yapılır

KILINÇ, S. (2024). Öğrenci Devamsızlığı ve Etkileyen Faktörler . Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 57–75. Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/50