Boksörlerde Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanın Aerobik Kapasite Üzerine Etkisi


Özet Görüntüleme: 201 / PDF İndirme: 124

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Boks, Aerobik, Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanı

Özet

Amaç: yüksek şiddetli interval antrenmanın boksörlerde aerobik kapasitesi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: çalışmada Karabük üniversitesi, Hasan Doğan beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan ve boks sporuyla uğraşan 18 erkek öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar 9 (yaşları ortalaması 23,22±1,71 yıl, boyları ortalaması 1,75±0,05 m ve vücut ağırlıkları ortalaması 72,32±8,98 kg) deney ve 9 (yaşları ortalaması 22,44±1,74 yıl, boyları ortalaması 1,74±0,07 m ve vücut ağırlıkları ortalaması 72,07±13,29 kg) kontrol grubu olarak rastgele 2 gruba bölünmüşlerdir. Deney grubu kendi rutin antrenmanlarına ek olarak, 6 hafta süreyle, haftada 3 gün yüksek şiddetli interval antrenman programına katılmışlardır. Kontrol grubu ise normal antrenmanlarına devam etmişlerdir. Veriler normal dağılım gösterdiğinden ön test ve son test değerlerinin karşılaştırılmasında bağımlı t testi kullanılmıştır. İstatistik işlemler için güven aralığı p<0,05 kullanılmıştır. Bulgular: incelendiğinde deney grubunun kilo ve VYY nin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düştüğü ayrıca VKK ve VO2Max seviyesinin istatistiksel olarak arttığı gözlemlenmiştir. Kontrol grubunda ise Kilo, VKK, VYY ve VO2Max seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim gözlemlenmemiştir (p<0,05). Sonuç: Bu bilgiler ışığında, müsabaka öncesinde ve kamplarda sporcular yüksek şiddetli interval antrenman metodunu kullanarak performanslarını artırabilirler.

Referanslar

Alan, RB., Josephıne, D., Aaron, S., Bert, B., ve Craıg, A. (2014). Wıllıams. The Influence of 2 Weeks of Low-Volume High Intensity Interval Training on Health Outcomes In Adolescent Boys. Journal Of Sport Sciences. 32(8), 757-765.

Alonso-Fernández, D., Fernández-Rodríguez, R., Taboada-Iglesias, Y., ve Gutiérrez-Sánchez, Á. (2019). Impact of a HIIT protocol on body composition and VO2max in adolescents. Science Sports, 34(5), 341-347.

Alonso-Fernández, D., Lima-Correa, F., Gutierrez-Sánchez, Á., ve De Vicuña, O. A. G. (2017). Effects of a high-intensity interval training protocol based on functional exercises on performance and body composition in handball female players. Journal of Human Sport and Exercise, 12(4), 1186-1198.

Bompa, T.O., Haff, G.G. (2015). Dönemleme: Antrenman kuramı ve yöntemi. Çev. Tanju Bağırgan), Beşinci Basım, Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi.

Buchheit, M. & Laursen, P. B. (2013). High-intensity interval training solutions to the programming puzzle. Sports Medicine, 43(10), 927-954.

Fox, E.L., Bowers, R.W., Foss, M.L. (1999). Physiological foundations of physical education and sports. Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri. Ankara: Bağırgan Yayınevi.

Gharah, D.N., Kordi, M.R., & Gaeini, A.A. (2014). The effect of 4-week high intensity interval aerobic training VO2max, TMAX, VO2max of Iranian club soccer players. Biol. Exerc. Sci, 17, 47-57.

Gibala MJ, McGee SL. Metabolicadaptationsto short-termhigh-intensity interval training: a little pain for a lot of gain. Exerc Sport Science. Rev. 2008; 36:58Y63.

Gillen, J. B., Percival, M. E., Skelly, L. E., Martin, B. J., Tan, R. B., Tarnopolsky, M. A., & Gibala, M. J. (2014). Three minutes of all-out intermittent exercise per week increases skeletal muscle oxidative capacity and improves cardiometabolic health. PloS one, 9(11).

Hazell, T. J., Hamilton, C. D., Olver, T. D., ve Lemon, P. W. (2014). Running sprint interval training induces fat loss in women. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 39(8), 944-950.

Helgerud, J., Engen, L.C., Wisløff, U., & Hoff, J. (2001). Aerobic endurance training improves soccer performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 33(11), 1925-1931.

Karayiğit, R., Cengizhan, S. A. R. I., Aysu, Ö. N. A. L., Durmuş, T., & Büyükçelebi, H. (2020). Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanların (Hııt) Aerobik Dayanıklılık Ve Vücut Yağ Yakımı Üzerine Etkileri. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 1-13.

Karp, J. R. (2000). Interval training for the fitness professional. Strength & Conditioning Journal, 22(4), 64.

Kıyar, K.R. (2011). 14-17 Yaş Grubu Tenisçilere, Genel Hazırlık Döneminde Yaptırılan 8 Haftalık Dayanıklılık Antrenmanlarının Maks VO2 Değerleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Sevim Y. (2010). Antrenman Bilgisi. 8. Baskı, Ankara: Fil Yayınevi.

Sperlich, B., De Marées, M., Koehler, K., Linville, J., Holmberg, H.C., Mester, J.(2011). Effects of 5 Weeks of High-İntensity İnterval Training Vs. Volume Training in 14-Year-Old Soccer Players. The Journal of Strength Conditioning Research, 25, 1271-8.

Yavuz, A., & Dağdelen, S. (2021). Elit güreşçilerde HIIT antrenmanın vücut kompozisyonu üzerine akut etkisinin bioelektrik impedans analizi ile incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 5(3), 196-204.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-17

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, M. (2023). Boksörlerde Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanın Aerobik Kapasite Üzerine Etkisi. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 80–86. Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/33