Forthcoming

Özel Eğı̇tı̇m Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Algıları Arasındaki İlişkisini İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 63 / PDF İndirme: 37

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Özel Öğretim Öğretmenleri, Mesleki Tükenmişlik, İş Doyumu

Özet

Bu çalışmada, özel eğitim öğretmenlerinin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik kavramını ve etkilerini inceleyerek, iş doyumu mesleki tükenmişlik düzeylerini demografik değişkenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır.

Özel eğitim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyini belirlemek amacı ile kullanılan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ve “Minesota İş Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada anket uygulaması yolu ile Google form uygulamış üzerinden elde edilen veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS 25.0 programı kullanılmıştır.

Özel eğitim öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyinin yüksek ve iş doyumununda orta düzeyde belirlenmiştir.  Özel eğitim öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyi  ve iş doyumuna ilişkin olarak bulunan sonuçlara göre; Özel eğitim öğretmenlerinin yaş, hizmet yılı, öğrenci sayısı artıkça tükenmişlik düzeyinin arttığı, gelir düzeyi artıkça ve tükenmişlik düzeyini azaldığı ayrıca resmi okullarda eğitim veren öğretmenlerin tükenmişlik düzeyinin azalığı belirlenmiştir. Özel eğitim öğretmenlerini iş doyumuna, yaş, hizmet yılı ve öğrenci sayısı artıkça iş doyumunun düştüğü, evli öğretmenlerin ve özel eğitim kurum öğretmenlerini iş doyumunun daha yüksek olduğu belirlenmiştir.   Özel eğitim öğretmenlerinin mesleki tükenmiş düzeyi ile iş doyumların arasında orta düzeyde negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Özel öğretim öğretmenleri, Mesleki tükenmişlik, İş doyumu

Referanslar

Alharti, N., and Evans, D. (2017). Special education teachers’ attitudes towards teaching students with learning disabilities in middle schools in Saudi Arabia. International Journal of Modern Education Studies, 1(1), 1-15.

Al-Twejry, Mohammed. (1988). Career Positions and Job Satisfaction for Saudi and Non-Saudi Workers in multi-national companies. Arab Journal for Administration. 12(3),53-78

Bader Abd Alridha, (1983). Job satisfaction for Trade, Economy & Political science faculty members. Kuwait University, Social Science Journals. 8,231-227

Brunsting, N. C., Sreckovic, M. A., and Lane, K.L. (2014). Special education teacher burnout: A synthesis of research from 1979 to 2013. Education and Treatment of Children, 37(4), 681-711.

Calaguas, G. M. (2017). Satisfied and happy: Establishing link between job satisfaction and subjective well-being. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 5(1), 104-111.

Cannas, M., Sergi, B. S., Sironi, E., & Mentel, U. (2019). Job satisfaction and subjective well-being in Europe. Economics and Sociology, 12(4), 183-196.

Cemaloğlu, N., & Şahin, D. E. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farkli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 463-484.

Demirtas, Z. (2010). Teachers’ job satisfaction levels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1069-1073.

Di Maggio, N. (2020). Teacher Attitudes toward Teaching Special Education Students in Their K-2 Classrooms in an Urban Setting. St. John's University (New York).

Forand, S. (2012). Teachers' attitudes and perceptions about pay-for-performance (Doctoral dissertation, Northeastern University).

Greenberg, A. R., & Baron, A. R. (2003). Behavior in organizations, 8th ed. Upper Saddle Rive.

Hakiem, A,B. (2009). Job satisfaction among public education teachers And special education teacher comparative study. Journal of Reading and Knowledge. 94, 14-30.

Hashim, M., Ullah, M., Khan, M.A., (2017). Impact of time flexibility on employees’ performance: A study of teaching faculty in government colleges of management sciences Peshawar. City University Research Journal, 2(2), 34-47.

Jadoon, A.I., Khan, F., Syeda Tehmina Naz Bukhari,N.T.S., Gilani,S.Z., Ishfaq, U., Ullah, M., (2022). Effect of Teacher-Student Relationship on Pro-Social Behavior and Academic Achievement of Secondary School Students. Indian Journal of Economics and Business, 21(1), 331-337.

Kallberg, A. L., B. F. Reskin, & K. Hudson., (2000) Bad Jobs in America: Standard and Nonstandard Employment Relations and Job Quality in the United States. American Sociology Review 65(2):256-278.

Küçüközyigit, M. S., Könez, N. A., & Yilmaz, B. (2017). Developing an Attitude Scale towards Special Education as a Teaching Profession: A Test Study. Journal of the International Society for Teacher Education, 21(2), 27-40.

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology (pp. 1297-1349). Chicago, IL: Rand McNally.

Maurya, M. H. K., and Singh, S. A (2019). Study of Job Satisfaction of Special School Teachers.

Muguongo, M. M., Muguna, A. T., & Muriithi, D. K. (2015). Effects of compensation on job satisfaction among secondary school teachers in Maara Sub-County of Tharaka Nithi County, Kenya. Journal of Human Resource Management, 3(6), 47-59.

Nagase, K., Tsunoda, K., & Fujita, K. (2020). The effect of teachers’ attitudes and teacher efficacy for inclusive education on emotional distress in primary school teachers in Japan. In Frontiers in Education (p. 196). Frontiers.

Ostorff, C. (1992). The relationship between satisfaction ,attitudes and performance : an organizational level anafyrsis. Journal of Applied Psychology, pp.963-74.

Otacıoğlu, S. G. (2008). Müzik öğretmenlerinde tükenmişlik sendromu ve etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 103-116.

Örmen, U. (1993). Tükenmişlik Duygusu ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama (Doctoral Dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).

Özel, S. (2016). Farklı Liselerde Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin İş Doyumlarına İlişkin Algıları Ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Tekirdağ/Çerkezköy Örneği (yüksek lisans tezi), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı).

Park, M., Chitiyo, M., & Choi, Y. (2010). Examining pre-service teachers’ attitudes towards children with autism in the USA. Journal of Research in Special Educational Needs, 10(2), 107–114.

Sanna, E. (2014). Careers with character: Special education teacher. Broomall, PA: Simon & Schuster.

Snell, M. E., Janney, R., & Elliot, J. (2000). Collaborative teaming. Baltimore, MD: Brookes.

Vogel, T., & Wanke, M. (2016). Attitudes and attitude change (2nd ed.). London, UK: Psychology Press.

Voris, B.C.(2011).Teacher Ef_cacy, Job Satisfaction, and Alternative. (A published Doctorate thesis). University of Kentucky. |

Woodcock, S. (2013). Trainee teachers' attitudes towards students with specific learning disabilities. Australian Journal of Teacher Education, 38(8), 2.

Woods, A.M. and Weasmer, J. (2004) Teacher Persistence; Job Satisfaction; Mentors; Leadership; Collegiality. Education, 123, 681-688.

Wright, T. A., & Bonett, D. G. (1997). The contribution of burnout to work performance. Journal Of Organizational Behavior, 18(5), 491-499.

Yaralı, D. (2015). Özel Eğitim Dersine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik. Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, e-Kafkas, 2(2), 12-22.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-04

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZ, Özcan, SAİM, S., & SARAÇ, N. (2024). Özel Eğı̇tı̇m Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Algıları Arasındaki İlişkisini İncelenmesi . Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 42–56. Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/46