Forthcoming

Uzaktan Eğitim Sürecinde Karşılaşılan Yönetsel Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi


Özet Görüntüleme: 97 / PDF İndirme: 60

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Uzaktan eğitim, okul yönetimi, uzaktan eğitimde yaşanılan sorunlar

Özet

Covid 19 pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitim, eğitimde modelimizde önemli bir değişim yaratmış ve yaratmaya devam etmektedir. Bu değişimden hareketle uzaktan eğitim sürecinin önemli uygulayıcıları olan eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşanılan yönetsel sorunları tespit edilmesi önem kazanmaktadır. Araştırmada okul yöneticilerin bu sorunların çözümüne ilişkin olarak çözüm önerileri sunulmuştur. Zorunlu uzaktan eğitimin sürecinde okulların teknoloji altyapı eksikliği, uzaktan eğitim ilişkin bilgi eksikliği, dijital teknolojik becerisi, uzaktan eğitimi yönelik sanal materyal eksiklikleri, öğrencilerin sosyal ve psikolojik davranışlarının belirlenmesi ilişkin olarak birçok olanlar sorunların oluştuğunu belirlenmiştir. Bu sorunlara ilişkin okul yöneticilerin bu sorulara ilişkin öneriler verilmiştir.

Referanslar

Arslan, K., & Yetgin, G. (2020). Çevrimiçi Değerlendirme Sistemlerinin Eğitimde Kullanımı: Bir İçerik Analizi. Turkish Studies- Educational Sciences, 15(2), 651-671. doi:10.29228/TurkishStudies.39646

Atatürk Üniversitesi (2020). Uzaktan Öğreticinin Rolleri. Erişim adresi https://ogem.atauni.edu.tr/2020/05/07/uzaktan-ogreticinin-rolleri/

Bailey, J. P., & Schurz, J. (2020). COVID-19 Is Creating a School Personnel Crisis. American Enterprise Institute. Erişim adresi https://www.aei.org/wp‐content/uploads/2020/05/COVID‐19‐Is‐Creating‐a‐School‐Personnel‐Crisis.pdf

Balcı, A. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler, Ankara: PegemA.

Çetinkaya Aydın, G. (2020). COVID-19 Salgını Sürecinde Öğretmenler. Tedmem. Erişim adresi https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgini-surecinde-ogretmenler

Demiray, U. (1999). Kuruluşunun 5. Yılında Açıköğretim Lisesi ile İlgili Çalışmalar Kaynakçası 1992-1997 (1. b.). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yayınları.

Duman, S. N. (2020). Salgın Döneminde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi. Millî Eğitim, 49(Özel Sayı), 95-112.

Durak, G., Çankaya, S., & İzmirli, S. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(1), 787-809. doi:10.17522/balikesirnef.743080

Düzgün, S. (2022). Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlikleri ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İlişkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(2), 1243-1274.

Ergün, E. (2018), Öğretmenlerin Gözünden Denetim: Sorunlar ve Beklentiler. Journal of Social and Humanities Sciences Research. Pp.1885- 1899.

Firharmawan, H. (2022). A Survey on Teachers’ Perception of Online Learning in the Covid-19 Pandemic. E-Jou (English Education and Literature Journal), 2(2), 115-128.

Holmberg, B. (1995). Theory and Practice of Distance Education (2. b.). London / New York: Routledge.

Koşar, E., Yüksel, S., Özkılıç, R., Avcı, U., Alyaz, Y., & Çiğdem, H. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2. b.). Ankara: PegemA Yayınları.

Meirovitz, T., Russak, S., & Zur, A. (2022). English as a foreign language teachers’ perceptions regarding their pedagogical-technological knowledge and its implementation in distance learning during COVID-19. Heliyon,(8), 1-7.

Mendoza, T., ve Catiis, E. (2022). Administrators’ technology leadership: Its influence on teachers’ technology proficiency. International Research Journal of Science, Technology, Education, and Management, 2(3), 67-75.

Metin, M., Gürbey, S., & Çevik, A. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Öğretmen Görüşleri. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 66-89.

Nawavi, W., Nor, M. Y., & Alias, B. S. (2022). Principal's Leadership and Technology Leadership Practices and Its Relationship with Integration of Technology in Teachers’ Teaching at School: Evidence Through PLS-SEM and IPMA Analysis. Res Militaris Social Science Journal, 12(4), 1-15.

Rıza, E. T. (1997). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları (1) (4. b.). İzmir: Anadolu Matbaası.

Şenel, S. (2022). Öğretmenlerin pandemi sürecinde uzaktan eğitim ortamlarını kullanımı ile okul müdürlerinin teknolojik liderlik davranışları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Şişman, M. (2001). Öğretmenliğe Giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Taşpınar, M. (2014). Mesleki Eğitimde Uzaktan Eğitim ve Toplumsal Algı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1-7.

Toprakçı, E., ve Ersoy, M. (2008). Uzaktan Öğretimde Öğretmen Rolleri. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. İzmir.

Uluğ, F., ve Kaya, Z. (1999). Uzaktan Eğitim Yaklaşımıyla İlköğretim (1. b.). Ankara: Uzaktan Eğitim Vakfı.

Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-30

Nasıl Atıf Yapılır

AKMAN, Ömer, AKMAN, S., & ÇELİK, E. (2024). Uzaktan Eğitim Sürecinde Karşılaşılan Yönetsel Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 29–41. Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/42