Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık Ve İmgeleme Durumlarının Sporculuk Düzeyi Ve Sporculuk Yılı Değişkenleri Açısından İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 191 / PDF İndirme: 150

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Profesyonel, Amatör, Futbol, İmgeleme, Zihinsel Dayanıklılık,

Özet

Bu çalışmanın amacı profesyonel ve amatör futbolcuların imgeleme ve zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bununla birlikte araştırma kapsamında futbolcuların, sporculuk düzeyi (amatör, profesyonel) ve sporculuk yılları değişkenlerine göre imgeleme ve zihinsel dayanıklılık düzeyleri incelenmiştir. Araştırmaya 60 profesyonel 60 amatör olmak üzere toplam 120 erkek futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma kapsamında, sosyo-demografik değişkenlerle ilgili bilgiler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Araştırmada ölçüm aracı olarak “Sporda İmgeleme Envanteri” ile “Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri” kullanılmıştır. Envanterlere ait toplam puan dağılımı için çarpıklık ve basıklık değerlerine bakıldığında dağılımın normal olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda betimsel istatistiklerden (frekans ve yüzde) yararlanılmıştır. İkili grup karşılaştırılmasında T-testi, değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için ise pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, sporculuk düzeyi (amatör, profesyonel) ve sporculuk yılları ile zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Futbolcuların sporculuk yılı ile imgeleme seviyeleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Fakat amatör-profesyonel sporculuk düzeyleri ile imgeleme seviyelerine bakıldığında gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bununla birlikte imgeleme ve zihinsel dayanıklılık düzeyi arasındaki ilişki incelendiğinde ise, kontrol alt boyutu dışında tüm alt boyutlarda pozitif ve anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu da imgeleme ve zihinsel dayanıklılık çalışmalarının birbirini olumlu yönde etkilediği sonucunu ortaya koymaktadır.

Referanslar

Aldemir G.Y., Biçer T., Kale, E. K., (2011) Elit Futbolcularda İmgeleme Çalışmalarının Benlik Algısı Üzerine Etkisi, Cbü Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 2011:6(1).

Altıntaş A., (2015) Sporcuların Zihinsel Dayanıklılıklarının Belirlenmesinde Optimal Performans Duygu Durumu, Güdülenme Düzeyi Ve Hedef Yöneliminin Rolü. Ankara: Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Altıntaş A, Akalan C., (2008) Zihinsel Antrenman Ve Yüksek Performans, Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1): 39-43.

Ayaş E., Murathan F., Murathan G., (2020) Farklı Liglerdeki Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık Özellikleri İle Fiziksel Uygunluk Durumlarının İncelenmesi [Investigation Of Physical Fitness Conditions With Mental Resistance Features Of Soccer Players İn Different Leagues]. Kesit Akademi Dergisi. 6(22):80-9.

Birinci M.C., (2022) Futbol Ve Voleybol Sporcularının Zihinsel Dayanıklılık Ve Öz Yeterlilik İlişkisinin İncelenmesi. Beden Eğitimi Spor Sağlık Ve Efor Dergisi / Journal Of Physical Education Sports Health And Effort 2022;1(2):117-125.

Bull S., Shambrook C., James W., Brooks J., (2005) Towards An Understanding Of Mental Toughness In Elite Cricketers. J Appl Sport Psychol; 17:209e27.

Cherry, H. L., (2005) Psychometric Analysis Of An Inventory Assessing Mental Toughness. University Of Tennessee, Masters Theses.

Connaughton D., Wadey R., Hanton S., Jones G., (2008) The Development And Maintenance Of Mental Toughness: Perceptions Of Elite Performers. Journal Of Sports Sciences, 26(1), 83-95.

Cumming J, Hall C, Shambrook C. (2004) The İnfluence Of An İmagery Workshop On Athletes’ Use Of İmagery. The Online Journal Of Sport Psychology, 6:52-73.

Farah M. J., (1989) The Neural Basis Of Mental Imagery. Trends İn Neurosciences 12; 395-399.

Feltz Dc, Riessinger Ca. Effects Of İn Vivo İmagery And Performance Feedback On Self-Efficacy And Muscular Endurance. Journal Of Sport And Exercise Psychology. 1990; (12):132-143.

Fraenkel J. R., Wallen N. E., (2011) How To Design And Evaluate Research İn Education. 6th Ed., Mcgrawhill.

Garmezy N., (1991) Resiliency And Vulnerability To Adverse Developmental Outcomes Associated With Poverty. American Behavioral Scientist, 34(4), 416-430.

Golby J, Sheard M., (2004) Mental Toughness And Hardiness At Different Levels Of Rugby League. Personality And Individual Differences. 2004;37(5), 933-942.

Goldberg, A.S., (1998) Sports Slump Busting: 10 Steps To Mental Toughness And Peak Performance. Coral Springs. Fl: Llumina Press.

Gregg M., Hall C., (2006) Measurement Of Motivational İmagery Abilities İn Sport, Journal Of Sports Sciences, 24(9), 961-971.

Gucciardi D.F., Gordon S., Dimmock J.A., (2008) Towards An Understanding Of Mental Toughness In Australian Football. Journal Of Applied Sport Psychology, 20(3), 261-281.

Gülşen D.B.A., Yıldız A.B., Yılmaz B., Şahan H., (2019) Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma Ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 459-470.

Hall C.R., Mack D.E., Paivio A., Hausenblas H.A., (1998) Imagery Use By Athletes: Development Of The Sport Imagery Questionnaire. International Journal Of Sport Psychology.

Hansen D.M., Larson R.W. (2007) Amplifiers Of Developmental And Negative Experiences İn Organized Activities: Dosage, Motivation, Lead Roles, And Adult-Youth Ratios. Journal Of Applied Developmental Psychology, 28(4), 360-374.

Hardy L., Bell J., Beattie S.A., (2014) Neuropsychological Model Of Mentally Tough Behavior. Journal Of Personality, 82(1), 69-81.

Hunter A. J., (2001) A Cross-Cultural Comparison Of Resilience İn Adolescents. Journal Of Pediatric Nursing, 16(3), 172-179.

İkizler C., Karagözoğlu C., (1997) Sporda Başarının Psikolojisi. 3. Baskı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Jacelon C.S., (1997) The Trait And Process Of Resilience. Journal Of Advanced Nursing, 25(1), 123-129.

Jones G., Hanton S., Connaughton D., (2002) What İs This Thing Called Mental Toughness? An İnvestigation Of Elite Sport Performers. Journal Of Applied Sport Psychology, 14,205-218.

Kale K.E., (2013) İmgeleme Müdahale Programlarının Güdülenme, Hedef Yönelimleri Ve Güdüsel İklim Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kalkavan A., Özdilek Ç., Çakır G., (2020) Dağ Bisikletçilerinin Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin Araştırılması. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(2), 31-43.

Kızıldağ E., Tiryaki M.Ş., (2012) Sporda İmgeleme Envanterinin Türk Sporcular İçin Uyarlanması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(1), 13-23.

Kolayiş H, Çelik N (2017) Examination Of Motivation, Anxiety And İmagery Levels Of Footballers From Different Leagues. Revista De Psicología Del Deporte, 26(3), 23-27.

Kolayiş H., Sarı İ., Köle Ö., (2015) Takım Sporlarıyla Uğraşan Kadın Sporcuların İmgeleme, Güdülenme Ve Kaygı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Spormetre, 13, 2, 129-136.

Konter E., (1999) Uygulamalı Spor Psikolojisi, Zihinsel Antrenman. Ankara: Nobel

Loehr J.E., (1986) Mental Toughness Training For Sports: Achieving Athletic Excellence. Lexington, Ma: Lexington.

Lowther J., Lane A., (2002) Relationships Between Mood, Cohesion And Satisfaction With Performance Among Soccer Players. Athletic Insight, 4(3), 5769.

Madigan D.J., Nicholls A.R., (2017) Mental Toughness And Burnout İn Junior Athletes: A Longitudinal İnvestigation. Psychology Of Sport And Exercise, 32, 138-142.

Middleton S., Martin A., Marsh H., (2011) Development And Validation Of The Mental Toughness İnventory (Mtı). Mental Toughness İn Sport: Developments İn Theory And Research,1,91.

Nicholls A.R., Levy A.R., Polman R.C., Crust L., (2011) Mental Toughness, Coping Self-Efficacy, And Coping Effectiveness Among Athletes. International Journal Of Sport Psychology, 42, 6.

Salmon J., Hall C., Haslam I., (1994) The Use Of İmagery By Soccer Players. Journal Of Applied Sport Psychology, 6(1), 116-133.

Sheard M, Golby J, Van Wersch A (2009) Progress Toward Construct Validation Of The Sports Mental Toughness Questionnaire (Smtq). European Journal Of Psychological Assessment, 25(3), 186–193.

Shin D.S., Lee K.H., (1994) A Comparative Study Of Mental Toughness Between Elite And Non-Elite Female Athletes. Korean Journal Of Sport Science, 6, 85-102.

Slımanı M., Chamarı K., Boudhıba D., Chéour F., (2016) Mediator And Moderator Variables Of İmagery Use Motor Learning And Sport Performance Relationships: A Narrative Review. Sport Sciences For Health, 12(1), 1–9.

Thelwell R.C., Maynard I.W., (1998) Anxiety–Performance Relationship İn Cricketers: Testing The Zone Of Optimal Functioning Hypothesis. Perceptual And Motor Skills, 87, 675–689.

Vurgun N., (2010) Sporda İmgeleme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Ve Sporda İmgelemenin Yarışma Kaygısı İle Sportif Güven Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Wagnild G.M., Young H.M. (1993) Development And Psychometric. Journal Of Nursing Measurement, 1(2), 165-178.

Weınberg R., Gould D. (2015) Foundations And Sport And Exercise Psychology. Human Kinetics, Champaign, Iı, Usa.

Yamak B., Çebi M., Eliöz M., Küçük H., Ceylan L., (2018) The Comparison Of Imagery Levels According To Sport Age İn Female Basketball Players. The Journal Of International Anatolia Sport Science, 3(1), 274-280.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-17

Nasıl Atıf Yapılır

EFE, M. (2023). Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık Ve İmgeleme Durumlarının Sporculuk Düzeyi Ve Sporculuk Yılı Değişkenleri Açısından İncelenmesi . Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 68–79. Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/37