Üniversite Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim Farkındalığı ve Niyetinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 135 / PDF İndirme: 77

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Lisansüstü Eğitim, Lisansüstü Eğitim Farkındalığı, Lisansüstü Eğitim Niyeti

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin lisansüstü eğitimle ilgili farkındalık düzeylerini ve lisansüstü eğitim alma niyetlerini etkileyebilecek çeşitli değişkenleri araştırmaktır. Yöntem: Nicel araştırma metodolojisinin kullanıldığı çalışmada betimsel tarama modeli seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan toplam 459 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu, verilerin toplanması amacıyla “Lisansüstü Eğitim Farkındalığı Ölçeği” ve “Lisansüstü Eğitim Niyeti Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin lisansüstü eğitim farkındalığı algılarında not ortalamalarına göre anlamlı farklılık olduğu, bu farkın not ortalaması yüksek olan öğrenciler lehine olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer bulgu ise lisansüstü eğitim farkındalığı ve lisansüstü eğitim niyetine yönelik algıları yüksek lisans düşüncesine göre anlamlı bir farklılığın olduğu, bu farklılık yüksek lisans yapmayı düşünenler lehine olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin lisansüstü eğitim farkındalığına yönelik algıları çalışılmak istenen sektöre göre anlamlı bir farklılığın olduğu, farklılığın akademisyenliği düşünenler lehine yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin lisansüstü eğitim farkındalığı ile lisansüstü eğitim niyeti arasında pozitif yönde güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=0,695; p<0,01). Öğrencilerin lisansüstü eğitim farkındalığının lisansüstü eğitim niyetini pozitif yönde ve güçlü düzeyde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre, akademisyen olarak çalışmak isteyen, yüksek lisans yapmak isteyen ve not ortalamaları iyi olan bireylerin lisansüstü eğitim konusunda daha bilinçli ve istekli oldukları sonucuna varılmıştır.

Referanslar

Aaker D.A., Kumar V. & Day G.S., (2007) Marketing Research, 9. Edition, John Wiley & Sons, Danvers.

Akay Tahmaz E., (2019) Lisansüstü Eğitim Alan Öğretmenlere İlişkin Yönetici Tutumları, Yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Alabaş R., Kamer S.T. ve Polat Ü. (2012) Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 89-107.

Battie R., and Steelman V.M. (2014) Accountability in nursing practice: Why it is important for patient safety. AORN Journal, 100(5), 537-541.

Bhardwaj A. (2016) Importance of Education in Human Life: A Holistic Approach, International Journal of Science and Consciousness (IJSC), Volume: 2, Number: 2.

Bragt C.A. C. V., Bakx A. W. E. A., Teune P. J., Bergen T. C.M., and Croon, M. A. (2011) Why students withdraw or continue their educational careers: A closer look at differences in study approaches and personal reasons. Journal of Vocational Education and Training, 63(2), 217-233.

Bülbül T. (2003) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Öğretime Öğrenci Seçme Sürecine İlişkin Görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1), 167-174.

Büyükgöze H., Gelbal S. (2016) Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumda Proaktif Kişilik ve Akademik Kontrol Odağının Rolü, In K. Beycioğlu, N. Özer, D. Koşar, İ. Şahin (Eds.), Eğitim Yönetimi Araştırmaları (s. 91-103). Ankara: Pegem Akademi.

Can R, Tambağ H, Can F. (2020) Öğrencilerin Hemşirelikte Araştırmalara Yönelik Tutum ve Farkındalıkları, Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2): 207-213.

Caz C. ve Bardakci S. (2019) Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Algılamış Oldukları Sosyal Desteğin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumu Yordama Gücü: Marmara Üniversitesi Örneği, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), 186-197. Doi: 10.29329/mjer.2019.202.11.

Cooper R. (2019) The role of dispositions in the development of pedagogical knowledge for pre-service science teacher education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 47(5), 508-523.

Çelik F. (2016) Comparing distance education versus traditional education in Engineering Management Masters Program: Sakarya University Sample. IFACPapersOnLine, 49(29), 305-309.

Demirel Bozkurt Ö., Kazankaya F., Demirkol A., Karakaş G. ve Pekşen H. (2022) Hemşirelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime Yönelik Düşünce ve Tutumları, Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 8 (2), 72-82.

George D., & Mallery M. (2010) SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.). Pearson.

Hamarat F. (2002) İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Aday Öğretmenleri İşbaşında Yetiştirmedeki Rolü ve Yetiştirme Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Hansen R. E. (2000) The Role of Experience in Learning: Giving Meaning and Authenticity to the Learning Process in Schools, Journal of Technology Education. Volume: 11, Number: 2.

İlter, İ. (2020) Akademik Başarı, Lisansüstü Eğitim Farkındalığı Ve Lisansüstü Eğitim Niyeti Arasındaki İlişkiler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 53, Sayı: 1, 117-156.

Karasar N. (2016). Bilimsel İrade Algı Çerçevesi ile Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar, İlkeler, Teknikler (31. Basım). Nobel.

Satır G, Murat M. (2021) Hemşirelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Vakıf Üniversitesi Örneği, EGEHFD, 37(1): 59-67.

Seferoğlu S. S. (2004) Öğretmen Yeterlilikleri ve Mesleki Gelişim, Bilim ve Aklın Aydınlığına Eğitim, 58, 40-45.

Tavşancıl E. (2006) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Tekin İ. (2022) İlahiyat Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Lisansüstü Eğitim Farkındalıkları ve Lisansüstü Eğitim Niyetleri Arasındaki İlişkiler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(2), 1374-1392.

Tosun İ. (1997) Açılış konuşması. Bilim adamı yetiştirme: Lisansüstü eğitim (s. 7–15) içinde. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.

Turhan F. H., ve Canpolat, B. (2023). Researching the future expectations of sports sciences students. Physical Education of Students, 27(3), 126-134.

Turhan M. ve Yaraş Z. (2013) Lisansüstü Programların Öğretmen, Yönetici ve Denetmenlerin Mesleki Gelişimine Katkısı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 43(43), 200-218.

Türer B., Balçın M.D., Sevindik N., ve Er Ö. (2013) Eğitim Fakültesinde Öğrenim Görmekte Olan Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Karşı Tutumları: Demirci Eğitim Fakültesi Örneği, Vı. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu 61-67. Sakarya.

Wendler C., Bridgeman B., Cline F., Millett C., Rock J., Bell N. ve McAllister P. (2010) The path forward: The future of graduate education in United States. Princeton: Educational Testing Service.

Yazıcıoğlu Y. ve Erdoğan S. (2004) Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Detay Yayıncılık.

Yılmaz D., Yılmaz D. U., Güney B. G., ve Kutlu M. (2023) Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma, Gelişmelere ve Lisansüstü Eğitime Yönelik Farkındalık ve Tutumları, Black Sea Journal of Health Science, 6(3), 360-369.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-07

Nasıl Atıf Yapılır

ÇİFTÇİ, İsa. (2023). Üniversite Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim Farkındalığı ve Niyetinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Spor, Sağlık Ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 42–56. Geliş tarihi gönderen https://www.ssedergisi.com/index.php/sse/article/view/30